Truckutbildning – Vägen till säker hantering

Truckutbildning är en viktig del av yrkesutbildningen för individer som vill arbeta inom lager och logistik. Det är en utbildning som ger de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att på ett säkert och effektivt sätt hantera olika typer av truckar. Efter avslutad utbildning har individen behörighet att köra truckar och förstår vikten av säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler.

Utbildningen täcker olika områden, inklusive truckens konstruktion och funktion, lasthantering samt lagar och regler som gäller truckkörning. Ett truckkort, som erhålls efter godkänd utbildning, intygar att innehavaren har de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att hantera truckar ansvarsfullt. Det är viktigt för arbetsgivare att deras truckförare är rätt utbildade för att minska olycksfall och förbättra effektiviteten på arbetsplatsen.

Utbildningsprogrammen varierar ofta beroende på truckklass och arbetsplatsens specifika behov. Det finns kurser för såväl nybörjare som för mer erfarna förare som behöver en repetition eller vidareutbildning. För de som genomgår truckutbildning öppnar det upp dörrar till möjligheter inom många olika branscher där lasthantering är central.

Grundläggande om Truckutbildning

För att bedriva säkert arbete med truckar är truckutbildning grundläggande. Det är essentiellt för att förstå truckarnas funktion och för att förebygga arbetsplatsolyckor.

Definition och betydelse

Truckutbildning är en formell utbildning som syftar till att ge deltagarna kunskap och kompetens för att hantera olika typer av truckar på ett säkert och effektivt sätt. Utbildningarna erbjuder både teoretiska och praktiska moment där deltagarna lär sig om truckens uppbyggnad, säkerhet, samt lagar och regler som styr användningen av truckar.

Truckkort och behörigheter

Efter avslutad truckutbildning erhåller deltagaren ett truckkort, vilket är ett bevis på att innehavaren har den kunskap och de färdigheter som krävs för att få framföra en truck. Truckkortet klassificeras i olika behörigheter beroende på trucktyp och den komplexitet som varje typ innebär. Dessa behörigheter reglerar vilken typ av truck en person får köra.

BehörighetTrucktyper
ALåglyftande truckar och handtruckar
BHöglyftande åktruckar och stående truckar m.m.

Trucktyper och Användningsområden

Förståelsen av olika trucktyper och deras specifika användningsområden är avgörande för att optimera arbetsprocesser inom lager och industri.

Olika Typer av Truckar

I lager och industriella sammanhang är olika typer av truckar anpassade för specifika behov och arbetsuppgifter. Låglyftande plocktruckar är designade för att hantera gods på låga nivåer, medan höglyftande plocktruckar kan nå högre upp i hyllsystemen. Fyrvägstruckar erbjuder möjligheten att manövrera i fyra olika riktningar, vilket är användbart i trånga utrymmen.

Skjutstativtruckar är utformade med ett skjutbart mastsystem som gör det möjligt att stapla pallar även i trånga gångar. Ledstaplare passar för stapling och transport av pallar och har ofta en åkplatta för föraren att stå på vid längre avstånd. Låglyftare används huvudsakligen för att transportera gods över kortare distanser på plant underlag. Smalgångstruckar är specialiserade fordon anpassade för mycket smala gångar och kan öka lagrets lagringskapacitet.

En annan viktig truckytyp är hjullastaren, som används för att flytta stora mängder material såsom sand eller grus, och är framträdande inom byggsektorn och andra industrier där tunga lyft krävs.

Användningsområden i Lager och Industri

De olika trucktyperna tjänar flera användningsområden beroende på lager- och industrimiljöns krav. Låglyftande plocktruckar är idealiska för orderplockning och andra arbetsuppgifter nära marknivå. För arbete som involverar höjd, som exempelvis hämtning av material från höga lagerställ, används höglyftande plocktruckar.

Fyrvägstruckarnas flexibilitet gör dem lämpliga för arbete i smala utrymmen där rörelsefriheten är begränsad. I miljöer där pallar behöver flyttas och staplas effektivt, ofta i höga hyllor, är skjutstativtruckar och ledstaplare oumbärliga. Beroende på arbetsintensitet kan ledstaplaren vara utrustad med en åkplatta, vilket minskar förarens trötthet under dagen.

Smalgångstruckar används när lagringsutrymmet är på en premium och maximal lagringsdensitet är önskad. Dessa specialiserade truckar kan öka ett lagers effektivitet avsevärt. Hjullastare spelar en väsentlig roll utanför traditionella lagermiljöer, främst på områden där stora volymer av material behöver flyttas snabbt och effektivt.

Truckförarutbildningens Struktur

En Truckförarutbildning är uppdelad i flera delar för att säkerställa att förarna får en omfattande kunskap om truckkörning samt förståelse för säkerhetsregler och föreskrifter.

Utbildningens Läroplan

Truckförarutbildningens läroplan är till för att ge elever en strukturerad och grundlig genomgång av nödvändiga ämnesområden. Läroplanen, ofta refererad till som truckläroplanen TLP10, innehåller moduler som täcker lagar och regler, trucktyper och tillämpningar, samt grundläggande underhåll. Denna blir en riktlinje för både praktisk och teoretisk undervisning.

Praktisk och Teoretisk Utbildning

I truckförarutbildningen ingår både praktisk och teoretisk komponent:

 • Praktiska delen inkluderar hantering och körning av olika trucktyper.
  • Tillämpning av lasttekniker
  • Övningar i verklig arbetsmiljö
 • Teoretiska delen fokuserar på kunskaper om truckens konstruktion, funktion och användningsområden.
  • Förståelse för förarergonomi
  • Kunskap om lasthantering

Säkerhetsaspekter och Arbetsmiljöverkets Föreskrifter

Säkerhet är den mest kritiska aspekten i truckförarutbildningen, där Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) styr innehållet. Utbildningen betonar vikten av säkerhetsmedvetenhet och hur man agerar för att förebygga olyckor och skador, enligt följande punkter:

 • Rätt användning av personlig skyddsutrustning (PPE)
 • Rutiner för att säkra en säker arbetsmiljö

Kvalifikationer och Arbetsmarknad

För den som genomgått truckutbildning öppnas dörrarna till en arbetsmarknad med varierande behov av kompetens inom truckkörning. Utbildningen möter företagens efterfrågan på kvalificerade truckförare.

Kompetens och Jobbmöjligheter

Färdigutbildade truckförare besitter den kompetens som är nödvändig för att hantera olika typer av laster och arbetsuppgifter. Efter avslutad truckutbildning innehar de ett truckkort, vilket är ett bevis på deras kunskap och färdigheter. Med detta i hand kan de söka jobb inom en rad olika sektorer såsom logistik, tillverkningsindustri och byggbranschen.

 • Sektorsandelar där truckförare är efterfrågade:
  • Logistik: 40%
  • Tillverkning: 30%
  • Bygg: 20%
  • Övriga: 10%

Jobbmarknaden för truckförare är dynamisk, och med jämna mellanrum dyker nya möjligheter upp i takt med att företag expanderar och effektiviserar sina verksamheter.

Företagsbehov och Anpassade Utbildningar

Företagen söker efter truckförare som inte bara har grundläggande färdigheter utan även specialanpassad kompetens. För att tillgodose detta behov erbjuder utbildningsanordnare företagsanpassade utbildningar. Dessa utbildningar riktas specifikt mot företagens unika behov vilket kan inkludera hantering av avancerade och speciella lasttyper eller arbete under särskilda arbetsförhållanden.

FöretagstypAnpassad Utbildningsbehov
LogistikföretagTids-effektiv lasthantering
TillverkningsindustriSpecialiserade trucktyper
ByggbranschenArbete i krävande miljöer

Dessa specialiserade utbildningar säkerställer att företagen kan ha en arbetsstyrka som är redo att möta de alltmer komplexa krav som ställs på dagens arbetsplatser, vilket i sin tur bidrar till såväl produktivitetsförbättringar som högre arbetsmiljöstandarder.

Regelverk och Certifiering

Inom ramen för truckutbildning är det viktigt att förstå de gällande lagarna och föreskrifterna samt processen för att erhålla ett giltigt förarbevis. Dessa krav säkerställer att truckförare har nödvändig kunskap och kompetens för att hantera truckar säkert.

Lagar och Föreskrifter

I Sverige är det Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) som reglerar användningen och förarutbildningen av truckar. De grundläggande kraven finns i AFS 2006:6, som behandlar användning av truckar, och AFS 2007:3, som behandlar systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna specificerar bland annat att arbetsgivaren är ansvarig för att säkerställa att alla truckförare har genomgått adekvat utbildning och innehar ett giltigt förarbevis.

 • Viktiga AFS-föreskrifter:
  • AFS 2006:6 – Användning av truckar
  • AFS 2007:3 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förarbevis och Kursdatum

För att erhålla ett förarbevis krävs genomförande av en certifierad truckutbildning. Efter avslutad utbildning och godkänt resultat på det tillhörande provet utfärdas förarbeviset, som är personligt och inte får överlåtas till annan person.

Kursdatum:

 • Kursens varaktighet: Ofta 2-5 dagar beroende på trucktyp och förkunskapsnivå.
 • Provtillfällen: Regelbundet efter avslutad utbildning.

De specifika kursdatumen varierar mellan olika utbildningsanordnare, och det är viktigt att blivande truckförare bokar sin plats i förväg för att säkerställa att de kan genomföra sin utbildning vid en lämplig tidpunkt.

Geografiska Perspektiv

Geografiskt sett varierar truckutbildning beroende på region, med städer som Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö erbjuder unika förutsättningar och möjligheter för utbildning.

Truckutbildning i olika Regioner

Stockholm: Sveriges huvudstad erbjuder ett brett utbud av truckutbildningar i både små och stora utbildningscenter. De flesta utbildningar här är uppdaterade med de senaste säkerhetsföreskrifterna och teknologierna.

Västerås: I Västerås är truckutbildningar ofta knutna till stadens stora industriella sektor. Utbildningsanordnare här fokuserar på att förbereda eleverna för arbete i industriella och logistiska sammanhang.

Göteborg: Som en viktig hamnstad är Göteborg ett betydande centrum för truckutbildning. Utbildningsprogrammen här är ofta skräddarsydda för arbete i hamn- och transportsektorn.

Malmö: I Malmö belyser truckutbildningarna mångsidigheten i logistikbranschen. Utbildare här förstår vikten av att ha välutbildad personal inom import- och exportverksamheternas olika områden.

Utbildningens Fortsatta Utveckling

Truckutbildning har genomgått en kontinuerlig utveckling för att möta arbetsmarknadens växande krav på säkerhet och effektivitet. Inom ramen för denna fortgående utveckling har fokus legat på att bredda utbildningsinnehållet samt integrera den nyaste tekniken för att öka produktiviteten och förstärka arbetsgivarens ansvar för sina anställda.

Fördjupade och Specialiserade Kurser

Truckutbildning har expanderat till att inkludera både fördjupade och specialiserade kurser. Detta innefattar utbildningar som går utöver grundläggande ansvarsutbildning och erbjuder repetitionsutbildning för att säkerställa att truckförarens kunskaper hålls aktuella. Specialisering kan ses i form av skräddarsydda klasser för specifika maskintyper eller branschspecifika behov, exempelvis A-utbildning och B-utbildning. Dessa specialiserade kurser garanterar att förarna har de rätta kompetenserna för att hantera diverse trucks i olika arbetsmiljöer.

Teknikens påverkan på Utbildning och Produktivitet

Integrationen av ny teknik i truckutbildningar har varit avgörande för att förbättra både utbildningens kvalitet och produktivitet i arbetsprocesser. Utbildare har implementerat simulatorer och virtuella verktyg för att ge en mer interaktiv och realistisk utbildningsupplevelse. Maskinleverantörerna har spelat en vital roll i denna utveckling, genom att tillhandahålla modern utrustning som bidrar till effektivare arbetsflöden och bättre säkerhet.

Arbetsgivarens Ansvar och Uppföljning

Arbetsgivarens ansvar har tydliggjorts i och med utvecklingen av truckutbildningen. Detta innefattar krav på att säkerställa att deras anställda genomgår nödvändig utbildning och erhåller adekvata certifikationer. Vidare inkluderar det ett ansvar att regelbundet följa upp och se över anställdas prestanda och behov av ytterligare utbildning. Arbetsgivare måste därför se till att de anställda får tillfälle till både grundläggande utbildning och fortsatt kompetensutveckling, samt att de förstår och respekterar de säkerhetsföreskrifter som är associerade med truckkörning.

Vanliga Frågor och Säkerhetstips

Säkerhet är avgörande inom truckutbildning, och adekvat utrustning spelar en stor roll i förebyggandet av olyckor och skador. Denna sektion ger svar på vanliga frågor och delar med sig av viktiga säkerhetstips.

Skador och Olyckor

Varje år rapporteras incidenter där bristande säkerhetsåtgärder under truckutbildning leder till olyckor eller skador. För att minimera dessa risker är det viktigt att följa föreskrifter och att praktisk träning sker under uppsikt av en erfaren instruktör. Nyckelaspekter att iaktta inkluderar:

 • Användning av personlig skyddsutrustning (PPE): Hjälm, säkerhetsskor och hörselskydd bör alltid användas.
 • Följande av säkerhetsprotokoll: Elever bör undervisas i och följa etablerade säkerhetsprocedure.

Underhåll och Utrustning

En väl underhållen truck är essentiell för säker operation och förebyggande av incidenter. Regelbunden kontroll och underhåll av trucken minskar sannolikheten för tekniska fel som kan leda till olyckor. Viktiga underhållsåtgärder inkluderar:

Kontrollista för dagligt underhåll:

 • Kontroll av däck och hjul: Se till att däcken är helt och har rätt lufttryck.
 • Batteri- och laddningsstatus: Kontrollera att batteriet är fulladdat och att inga laddningsproblem föreligger.
 • Rengöring av operatörsutrymme: Säkerställ att utrymmet är fritt från föremål som kan orsaka skada.

När utrustning hanteras och underhålls korrekt, är truckförare bättre förberedda att hantera potentiella risker på arbetsplatsen.

Ytterligare Resurser och Information

För den som siktar på att genomgå truckutbildning är det viktigt att välja rätt instruktörer och maskinleverantörer samt att vara väl förberedd inför prov och det praktiska avsnittet.

Instruktörer och Maskinleverantörer

Valet av instruktörer är avgörande för en framgångsrik truckutbildning. Kandidater bör eftersträva instruktörer som är certifierade och har gedigen erfarenhet av att undervisa inom området. Det är även tillrådligt att undersöka instruktörernas pedagogiska tillvägagångssätt och hur de anpassar sin undervisning för olika behov.

För när det handlar om maskinleverantörer är det viktigt att de tillhandahåller en bred flotta av truckar som är representativa för de aktuella industristandarderna. Maskinerna bör vara väl underhållna och uppfylla alla säkerhetskrav. Dessutom kan leverantörer erbjuda demotruckar så att eleverna får erfarenhet av de senaste modellerna.

Förberedelser inför Prov och Praktiskt avsnitt

När det är dags för prov ska eleven se till att de har repeterat den teoretiska kunskapen noggrant. Det finns ofta olika hjälpmedel tillgängliga, som övningsfrågor och studieguider, som kan hjälpa till att stärka elevens förståelse för viktig information och regelverk.

Det praktiska avsnittet kräver hands-on erfarenhet med truckar. Eleverna rekommenderas att öva på de manövrar och rutiner som kommer att testas, vilket kan inkludera lastning och lossning, navigering i lagermiljö och säkerhetshantering. Det är viktigt att eleven har en god känsla av truckens hantering för att kunna utföra uppgifterna både säkert och effektivt.

Billån med låg ränta

Att ta ett billån med 1,99 % ränta kan verka väldigt lockande. Men det finns några saker man bör tänka på innan man binder upp sig.

Jämför olika lånealternativ

Även om 1,99 % låter som en väldigt låg ränta så kan det finnas ännu bättre erbjudanden. Jämför därför olika bankers villkor ordentligt. Titta inte bara på räntan utan även på avgifter och bindningstider.

Bindningstiden

Ett billån med låg ränta brukar oftast ha längre bindningstider, kanske 5-7 år. Det betyder att du inte kan förhandla om räntan under den tiden. Fundera på om du kan och vill binda upp dig så länge.

Amortering

Även om räntan är låg så bör du amortera ordentligt på lånet. Ju mer du amorterar, desto mindre blir din skuld. Det ger en trygghet om räntorna skulle gå upp i framtiden efter bindningstiden.

Omläggning av lån

Ett vanligt skäl att ta ett billån är för att lägga om dyrare lån till en lägre ränta. Se dock till att det inte finns dolda avgifter som gör att det inte lönar sig i längden.

Restskuld

Om du tar billånet för att köpa bil, fundera på bilens förväntade värdeminskning. Om den förlorar i värde fortare än du hinner amortera ner lånet kan du få problem om du vill sälja den.

Effektiv ränta

Jämför inte bara nominell ränta utan även effektiv ränta, som inkluderar alla kostnader förknippade med lånet. Det ger en mer rättvis bild av vad lånet faktiskt kostar.

Alternativ till billån

Ett billån är inte alltid det bästa alternativet, även med låg ränta. Andra alternativ kan vara privatlån, avbetalning via handlaren eller att spara ihop kontantinsatsen.

Läs på ordentligt!

Innan du bestämmer dig så läs på noga om villkoren för just det billånet. Ta inte bara den låga räntan för given utan förstå alla delar av avtalet. Det kan undvika obehagliga överraskningar längre fram.

Jämför elavtal för att hitta det bästa priset

Att jämföra olika elavtal är viktigt för att hitta det bästa priset på elen. Genom att man regelbundet jämför elavtal är det realistiskt att spara hundratals kronor varje år. Här är några tips på hur du kan jämföra elavtal på bästa sätt.

Använd en jämförelsetjänst för elavtal

Det smidigaste sättet att jämföra elavtal är att använda en jämförelsetjänst online. Där kan du enkelt se priserna och villkoren för olika elavtal från många elleverantörer samlat. Genom att ange din förbrukning och ditt postnummer får du fram exakta priser på de elavtal som matchar just dina behov. Det gör det enkelt att hitta det billigaste alternativet. Jämförelsetjänster för elavtal är helt kostnadsfria att använda. De tar inte ut några avgifter från kunder, utan får istället provision från elleverantörerna när någon tecknar ett nytt avtal via dem. Det innebär att du kan lita på att jämförelsetjänsterna verkligen visar dig de bästa priserna.

Kontrollera avtalslängd och bindningstid

När du jämför elavtal är det viktigt att titta på avtalslängden. Många elavtal har en bindningstid på 12 eller 24 månader. Under den tiden kan du inte säga upp avtalet, även om priset skulle gå upp. Välj därför ett avtal med så kort bindningstid som möjligt, för att kunna byta till ett billigare avtal när som helst. Det finns även elavtal helt utan bindningstid. Då kan du säga upp avtalet när du vill, och det blir ännu enklare att alltid ha det billigaste priset. Men observera att elbolagen ofta tar ut en något högre månadsavgift för de rörliga avtalen.

Rörligt eller fast elpris – vad är bäst?

Nästa val att ta ställning till när du jämför elavtal är om du ska välja rörligt elpris eller fast elpris. Med rörligt pris följer priset spotpriset på elbörsen. Det kan variera mycket, både uppåt och nedåt. Ett fast elpris är låst under en viss period, vanligtvis 1-3 år. Fördelen med rörligt pris är att du kan få ett lägre snittpris över tid. Men det innebär också en osäkerhet eftersom priset kan skjuta i höjden. Ett fast pris ger trygghet och förutsägbarhet, men risken är att du låser dig vid ett högre pris än vad du kunnat få med rörligt. Vad som är bäst beror på dina preferenser. Om du vill gardera dig mot prischocker kan fast pris vara att föredra. Men är du bekväm med viss prisvariation kan rörligt ge besparingar på sikt.

Jämför även avgifter och rabatter

Utöver själva elpriset bör du titta på avgifter och rabatter när du jämför elavtal. Många elleverantörer erbjuder rabatter för exempelvis digital faktura, autogiro eller om du köper el och bredband från samma bolag. Sådana rabatter kan ge hundratals kronor extra i besparing varje år. Jämför också månadsavgiften, eftersom den kan variera mycket mellan olika avtal. En högre månadsavgift äter snabbt upp besparingen från ett lägre elpris.

Elpriserna ändras hela tiden och nya avtal lanseras kontinuerligt. Därför är det viktigt att jämföra elavtal igen när ditt nuvarande avtal börjar löpa ut. Även mitt i en bindningstid kan det löna sig att byta, om besparingen är tillräckligt stor för att motivera eventuella avgifter. Genom att regelbundet jämföra elavtal och byta till det bästa alternativet kan du enkelt spara flera hundralappar varje år. Det tar bara några minuter med hjälp av en jämförelsetjänst, så passa på att jämföra ditt elavtal redan idag!

Publicerat i El

Städning, kläder och hygien under pågående stambyte

Att undvika åtminstone viss spridning av damm i lägenhet under ett pågående stambyte är i princip omöjligt. Hantverkarna kommer att behöva borra och bila i tak, golv och väggar vilket ofta medför ganska kraftig dammspridning.

Så hur gör man för att hålla lägenhet och kläder så rena som det går? Här följer ett par tips.

Innehåll:

 • Dammslussar
 • Bra dörrmatta
 • Tvätt
 • Hygien

Var noggrann med dammslussarna

Det kanske både enklaste och viktigaste du kan göra för att minska onödig dammspridning är att vara noggrann när du passerar dammslussarna. Se till att du stänger dem så fort du har gått igenom dem – även om du bara ska snabbt in i ett rum och ut igen. Håll både dammslussar och dörrar stängda när de inte används, helt enkelt.

Ha en bra dörrmatta

Hantverkarna behöver ofta gå in med skor i lägenheten. Genom att ha en effektiv dörrmatta så kan de borsta av skorna där, vilket kan reducera mängden smuts i lägenheten ganska mycket. I diverse butiker finns mycket billiga dörrmattor att inhandla – kanske kan det vara läge att köpa en sådan inför ditt stambyte.

Planera klädtvättarna så gott det går

Tvättmaskinen kommer du inte att få använda under delar av ett stambyte. Ett bra första steg är att ta reda på när de kommer att få användas, och när de inte kommer att få användas. Vissa entreprenörer erbjuder tvättmöjligheter, men om de inte gör det, så är det en god idé att fråga vänner eller familj om du kan låna deras tvättmaskin.

Försök tvätta så mycket som möjligt under den period då du får använda tvättmaskinen. Tvätta givetvis också det mest basala först. Var noga med att inte råka använda tvättmaskinen när du inte får – det kan nämligen leda till dyra fuktskador och att du personligen blir ersättningsskyldig.

Hygien och WC under ett stambyte

I de flesta fall fixar entreprenören som utför ditt stambyte tillfälliga toaletter som kan användas medan arbetet pågår. I vissa fall kan de också ställa ut tillfälliga duschar – men det är inte lika vanligt. Om de inte gör det, så är det bra att höra med vänner eller familj om du kan låna deras dusch. Ett annat alternativ är att duscha på gymmet. Vissa har också möjligheter att duscha på jobbet – vilket kanske är det smidigaste.

Så bokar du flyttstädning i Stockholm på rätt sätt

När du flyttar ut ur ditt hem kan städningen lätt kännas som någonting du vill nedprioritera. Du har helt enkelt en massa andra uppgifter att utföra som känns viktigare eller roligare för dig. Vi förstår att det kan kännas onödigt stressande att behöva städa ur lägenheten innan du flyttar. Å andra sidan är det också väldigt viktigt att du gör detta – i annat fall kan hyresvärdens inhyrande av en städfirma i slutändan stå dig dyrt. Därför är det i de allra flesta fall att boka flyttstädning i Stockholm istället för att strunta i att göra detta.

Men hur går man egentligen tillväga för att göra en sådan bokning på bästa möjliga sätt? Det finns förvisso inga sätt som är direkt rätt eller fel, däremot finns det några oskrivna regler. Nedan går vi igenom vad du bör tänka på när du bokar flyttstäd av en lokal städfirma!

Tips som hjälper dig att boka flyttstädning i Stockholm

Som vi redan har nämnt finns det vissa oskrivna regler när det kommer till bokning av flyttstädning i Stockholm. Genom att ha kolla på dessa kan du enklare boka flyttstäd på ett så smidigt och bra sätt som möjligt. Några exempel på de tips som du bör ta till dig är att:

 • Vara tidigt ute med din bokning. God framförhållning är A och O när du ska göra en bokning av något slag. Detta gäller även när du har tänkt boka flyttstäd. Du bör nämligen se till att vara tillräckligt tidigt ute för att säkerställa att städfirman inte är upptagen på annat håll när du behöver dem. En bra tumregel som du kan förhålla dig till är att försöka boka städningen så tidigt som möjligt, d.v.s. så fort du vet vilket datum du ska flytta.
 • Vara tydlig med ditt behov. Ett annat bra tips är att vara tydlig med ditt behov när du gör din bokning. Detta för att städfirman ska vara helt införstådd med vilken städtjänst du behöver. Med detta sagt brukar en flyttstädning alltid inkludera vissa tjänster.
 • Be om en offert. Du bör be städfirman om en skriftlig offert. Dessutom kan du tjäna på att ta in flera offerter från olika aktörer för att kunna jämföra dessa mot varandra.

Investera i guldpris – Så går det till

Att investera i aktuellt guldpris kan ske på flera olika sätt. Vilket som är bäst beror både på långsiktighet, önskemål om hävstång och kostnadseffektivitet.

Certifikat

Ett certifikat är ett värdepapper som följer värdet på en underliggande tillgång – utifrån dess procentuella förändring. Certifikatet kan exempelvis kosta 100 kronor och går internationellt guldpris upp 5 % kommer certifikatet att gå upp till 105 kronor. Detta förutsätter däremot att marknaden är likvid dvs. har stor handel och därmed en automatisk justerad prissättning.
Att investera i certifikat är ett enkelt sätt att exponera sitt kapital mot internationellt guldpris utan att äga den underliggande tillgången. Dessutom kan certifikat handlas inom ISK.

Bull/Bear-certifikat

Bull- och Bear-certifikat används av de som vill investera i guldpriset med hävstång – på relativt kort sikt.

 • Bull – Följer procentuell prisförändring multiplicerat med hävstången. Med X5 i hävstång kommer värdet på Bull-certifikatet att röra sig fem gånger mer än guldpriset. Detta både uppåt och nedåt.
 • Bear – Rör sig tvärtemot mot priset på dess underliggande tillgång. Det är därmed ett värdepapper att investera i vid tro på att priset kommer att gå ner på tillgången. Går priset ner 1 % kommer detta värdepapper att gå upp 1%. Även dessa kan handlas med hävstång på olika nivåer.

Bull- och Bearcertifikat används primärt vid spekulation på kort sikt eftersom dessa har en inbyggd hävstång som missgynnas av längre tids investering.

Fysiskt guld

De flesta medelstora, eller stora, städer har minst en guldbutik där guld kan köpas och sälja till aktuellt guldpris. Priset justeras visserligen löpande men sällan mer än någon gång per vecka. Detta till skillnad på pris på certifikat och andra värdepapper som justeras hela tiden, under börsens öppettider, utifrån den handel som sker.

Att äga fysiskt guld innebär att säkerheten helt och hållet är upp till köparen. Detta till skillnad mot certifikat och andra värdepapper då det krävs att man litar på utgivaren, banken osv.

ETF som följer guldpris

ETF är börshandlade fonder. De handlas därmed på samma sätt som aktier när börsen är öppen. Det går att lägga limit order, stop-loss osv. Men istället för att göra detta på en enda aktie så sker handel i en fond som består av olika tillgångar. En guld-ETF är därmed helt bestående av denna ädelmetall. Det finns även fonder som består av flera olika ädelmetaller.

Arvodet viktigt för bostadssäljare som vill anlita mäklare

Som du säkert känner till debiterar fastighetsmäklare ett arvode när du anlitar denne och nyttjas dennes tjänster. För bostadssäljare som vill anlita mäklare är därför arvodet en viktig faktor i valet av fastighetsmäklare. Personen ifråga kommer nämligen ta betalt i form av en procentandel av köpeskillingen. Som du säkert redan vet om du tidigare har sålt en bostad brukar arvodet inte vara särskilt lågt.

Det är med andra ord inte billigt att anlita en fastighetsmäklare. Men trots att säljare av bostäder ofta är smärtsamt medvetna om hur mycket mäklarna kostar är deras tjänster närmast oumbärliga. För trots att ett genomsnittligt mäklararvode i Stockholm ligger på 80 576 kr är tjänsterna väl värda sitt pris. Med detta sagt kan du fortfarande tjäna en hel del på att jämföra arvoden från flera olika fastighetsmäklare innan du väljer att anlita en av dessa,

Viktigt för bostadssäljare som vill anlita mäklare att våga jämföra

Det första som du behöver känna till om dessa arvoden är att de vanligtvis ligger på runt 1,6 procent. Detta är vad som anses vara ett normalt arvode för fastighetsmäklare i vår huvudstad. Men det finns variationer och vissa lägger sig högre medan andra debiterar ett något lägre arvode. Därför är det för bostadssäljare som vill anlita mäklare viktigt att våga jämföra arvoden från flera olika aktörer.

Det är också viktigt att ha följande aspekter i åtanke:

 • Arvodet är ganska betydande i kronor och ören. Även om 1,6 procent kanske inte låter som särskilt mycket går en villa i huvudstaden ofta för omkring 4-6 miljoner kronor eller mer. Det betyder att din fastighetsmäklare kan debitera ett arvode som uppgår till runt 80 000 kr – ibland lite mer, ibland något mindre.
 • Du kan spara en del pengar genom att jämföra. Innan du anlitar en mäklare är det viktigt att du gör en jämförelse. Det finns en hel del fördelar för den som jämför mäklararvoden i Göteborg, Stockholm och andra större städer i Sverige. Detta med hjälp av specialiserade jämförelsesajter.
 • Skickliga förhandlare kan spara tusenlappar. Ponera att du säljer en fastighet värd 6 miljoner kronor och ett genomsnittligt mäklararvode i Stockholm är 1,6 procent. Du kan då spara 6 000 kr bara genom att förhandla ner arvodet till 1,5 procent.

Så anordnar du ett framgångsrikt digitalt event

Många personer använder internet för att kunna kommunicera med familj och vänner samt för att utföra olika typer av ärenden. Dessutom har det blivit allt vanligare att evenemang av olika slag är digitala och sänds via nätet. Men det är fortfarande många arrangörer som känner sig tveksamma inför att anordna ett digitalt event. Här delar vi med oss av våra bästa tips för att säkerställa att ett sådant blir framgångsrikt!

5 tips för dig som vill anordna ett digitalt event på bästa sätt

För att eventet ska bli så bra som det potentiellt sett kan bli bör du som arrangör tänka på att:

 • Ha en tydlig målsättning redan från början. Innan du börjar planera ett digitalt event bör du ha en tydlig målsättning med detsamma. Ta gärna fram mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade. Detta bör du göra redan innan du sätter agendan för eventet eller väljer en plattform att hålla det via. Se också till att hela det team som är involverat i projektet vet vad du vill uppnå.
 • Välj en plattform att anordna eventet via. Det finns många olika plattformar som kan användas för att anordna event på ett digitalt sätt. Nästa steg i processen är därför att göra lite egna efterforskningar och hitta ett lämpligt sådant att använda.
 • Välj den rätta tiden för eventet. Det är också viktigt att du väljer den mest optimala tiden att hålla ditt evenemang. Detta för att så många personer som möjligt ska kunna delta. Här bör du även ha agendan i åtanke och fundera kring huruvida du vill kunna hålla en session med frågor och svar i slutändan.
 • Marknadsför eventet. Du bör inte bara luta dig tillbaka och förvänta dig att personer helt slumpmässigt hittar till ditt evenemang. Se istället till att marknadsföra det ordentligt på förhand så att din målgrupp vet när det går av stapeln och hur de kan delta.
 • Engagera målgruppen. När du anordnar ett digitalt event är det sällan bra att ha en timmeslång session som närmast liknar katederundervisning. Engagera istället din målgrupp genom att involvera dem och uppmuntra dem att ställa frågor och delta på olika sätt.

Skicka blombud i Göteborg – Fyra tips

Blombud är ett enkelt, snabbt och uppskattat sätt att ge en present till en vän på distans. Det finns flera aktörer som erbjuder blombud i Göteborg och dessa har olika utbud, priser och tjänster. Här ges några tips på vägen inför att buketten skickas med bud.

 • Jämför utbud
  De två stora giganterna inom blombud i Göteborg är Interflora och Euroflorist. Bägge erbjuder ett stort utbud av buketter, chokladaskar och andra tillbehör. Priserna är även relativt lika. Men är det något speciellt som söks kan det vara smart att besöka bägge företagens hemsidor för att se på utbud och priser.
 • Kontrollera att mottagaren är hemma
  Se till att vännen inte är på semester, eller bortrest av annan orsak, när budet förväntas komma. De kan visserligen ringa och kontrollera att mottagaren är hemma men det hjälper föga om personen befinner sig flera mil bort.
 • Se på tilläggstjänster
  Chokladkaka, Trisslott eller ett kort? Det krävs ofta bara en mindre summa för att höja upplevelsen en nivå.
 • Planera i tid
  Enligt en stor jämförelsesida på nätet behöver blombud i Göteborg beställas före 12.00 eller 13.00 för att leverans ska kunna ske samma dag. Men det kan variera mellan olika städer och företag. Det är alltid bättre att vara ute i god tid!

Skicka blombud i Göteborg via…

Det finns ett flertal aktörer att välja mellan för den som vill skicka ett blombud i Göteborg. Det absolut vanligaste är att en stor floristkedja anlitas – men det finns även alternativ.

 • Interflora – Kanske den mest kända floristkedjan i Sverige. Är även känd för att erbjuda blombud över stora delar av Sverige. Detta med allt från färdiga buketter till ”ros via sms”.
 • Euroflorist – En stor aktör som finns i flera europeiska länder. Utbud av produkter och tjänster har stora likheter med Interflora.
 • Foodora – Foodora, och liknande tjänster, har mer än bara restaurangmat i sitt utbud. De har även samarbeten med små livsmedelsbutiker, florister och kiosker. Det är därmed möjligt att beställa ett blombud och sedan få buketten utkörd av ett Foodoraombud.

Eller digitalt…

Vill du att presenten ska levereras direkt? Då kan digitalt blombud vara ett alternativ. En del aktörer erbjuder nämligen digitala presentkort som levereras via sms eller mail. Mottagaren får exempelvis en ros att hämta ut i närmaste Interflorabutik. Det är kanske inte lika uppskattat som att få ett bud till dörren men ändå en trevlig gåva som är både snabb och enkel att skicka. Via hemsidan kan en beställning läggas varpå presentkortet skickas inom en minut.

När du försöker resa kapital

Den ekonomiska aktiviteten ute i landet tycks aldrig stanna av. Många företag fortsätter växa och andra jobbar för att uppnå tillväxt på olika sätt. Oavsett var ditt bolag befinner sig på tillväxtresan brukar dock behovet av rörelsekapital vara stort. Här kommer sajten https://a5.nu/ in i bilden då den kan vara till hjälp när du försöker resa kapital till ditt företag. Läs vidare om hur du kan använda belåning för att skapa tillväxt och varför du bör göra detta!

Så kan du använda belåning för att driva tillväxt

I takt med att ekonomin expanderar och växer sig allt större försöker fler bolag hitta sätt att växa och skala upp sina verksamheter. Belåning är ett begrepp som ibland nästan ses som någonting fult när det i själva verket borde vara tvärt om. Belåningen kan nämligen hjälpa ditt företag att driva tillväxt. Men hur kommer detta sig egentligen?

Många företag använder sig av belåning för att skapa en hävstång och kunna förvärva ytterligare tillgångar. Detta kan göras antingen i början av företagets tillväxtresa eller för att expandera ytterligare i ett senare skede. Processen går ut på att med hjälp av finansiering betala för tillgångar som möjliggör tillväxt. Därför bör du bokmärka webbplatsen A5.nu och använda den som utgångspunkt när du söker finansiering. Via sajten kan du hitta aktörer som erbjuder dig såväl företagslån som rörelsekrediter och annan slags finansiering.

Läs om olika finansieringsformer på A5.nu

Det finns såklart både fördelar och nackdelar med att använda belåning för att driva tillväxt. Men ponera till exempel att du driver en mindre butik och vill kunna expandera din verksamhet. Du hittar en ledig lokal i en galleria men behöver finansiera såväl hyran som inredning och andra nödvändigheter. Dessutom behöver du köpa in ytterligare lagervaror.

Då möts du av den bistra verkligheten att:

 • De flesta småföretag saknar likvida medel för att kunna finansiera denna sorts tillväxt.
 • Du kan tvingas ta ett företagslån eller finansiera expansionen på något annat sätt.

Lånet ger dig dock en slags hävstång – den gör det möjligt för ditt företag att göra någonting som annars inte vore möjligt att göra utan de lånade pengarna. Därför bör du besöka A5.nu för att läsa på om olika finansieringsformer och göra ditt företag redo för expansion!